Tín dụng Trẻ em không phải là điều mới mẽ nhưng nó có sự thay đổi trong năm 2021 – nhiều tiền hơn và 90% người nhận sẽ được ứng trước. 

Điều kiện để được hưởng

 • Con bạn từ 0 đến 17 tuổi (phải có số an sinh xã hội)
  • $3,600 cho trẻ từ  0–5 tuổi
  • $3,000 cho trẻ từ 6–17 tuổi
 • Để nhận được tiền này, thu nhập của người khai thuế không được quá:
  • $150.000 cho diện kết hôn và góa vợ/chồng 
  • $112.500 cho diện chủ hộ 
  • $75,000 cho tất cả các diện khác
   • Tiền này sẽ giảm nhiều nếu thu nhập cao hơn các mức trên 

Tín dụng ứng trước này sẽ bắt đầu vào tháng Bảy 

Sở Thuế sẽ ứng trước nửa số tiền vào tháng Bảy năm 2021. Bạn sẽ nhận được $300 mỗi tháng cho mỗi con nhỏ và trẻ phụ thuộc từ 0 đến 5 tuổi ($1,800 trong 6 tháng) hay $250 mỗi tháng cho mỗi con và trẻ phụ thuộc từ 6 đến 17 tuổi ($1,500 trong 6 tháng). Bạn sẽ nhận được phần còn lại khi khai thuế năm 2022. 

Cách từ chối nhận tiền hàng tháng 

Tiền sẽ được chuyển tự động nếu bạn có khai thuế năm 2019 hay 2020 và có yêu cầu tín dụng cho trẻ em trong bảng khai thuế, hay bạn không khai thuế nhưng có cung cấp thông tin trên trang web của sở Thuế khi nhận tiền kích thích kinh tế trong mùa dịch.

Nếu không muốn nhận tiền này hoặc muốn cập nhật số trẻ là người phụ thuộc của bạn, bạn có thể sử dụng cổng thông tin của sở Thuế để bổ sung thông tin. 

Nếu chưa khai thuế năm 2020 hay thuộc diện không cần khai thuế năm 2021. 

Bạn sẽ không được chuyển khoản tự động hàng tháng  

 • Bạn chưa khai thuế năm 2020, bạn thuộc diện không bắt buộc khai thuế năm 2021, hay bạn không cung cấp thông tin trên trang web của sở Thuế khi nhận tiền kích thích kinh tế trong mùa dịch.

Hỗ trợ khai thuế và Tín dụng trẻ em

Dịch vụ khai thuế miễn phí hãy vào trang Tax Sites  của chúng tôi để có thêm thông tin.

Để được hỗ trợ hay thêm thông tin về Tín dụng trẻ em hãy liên lạc với Văn phòng Điều phối và Trao quyền về Tài chính thuộc Văn phòng Thị Trưởng. https://ofe.boston.gov/city-of-bostons-financial-navigators/

Thêm nhiều thông tin về Tín dụng trẻ em!

Tờ bướm về Hỗ trợ làm thuế

Nguồn lực từ các đối tác của chúng tôi!

Lên trang childtaxcredit.gov để có thêm thông tin!

Translate »